Dit zijn drie zeer belangrijke en veelbesproken onderwerpen met steeds meer ruimte op de politieke agenda. Gelukkig maar, want er zijn namelijk nogal wat uitdagingen in Nederland op dit gebied! Omdat Ruben zeer begaan is met deze onderwerpen volgt hij sinds jonge jaren vele excursies gerelateerd aan natuur , is hij al jaren bezig met diervriendelijke tuinen en volgt hij vele kennisbijeenkomsten over natuurbescherming, bodemgezondheid, water en klimaat.

 

Raakvlakken Tussen natuur en een fijne leefomgeving

De raakvlakken tussen natuurbeheer, tuinieren, waterschappen, watergezondheid, biodiversiteit en een fijne leefomgeving zijn enorm. Door klimaatverandering, bodemdaling, de stijgende zeespiegel, een biodiversiteit die in Nederland zwaar onder druk staat en een door vele mensen en dieren in gebruik zijnde buitenruimte staan we voor heel wat uitdagingen.

 

De gevolgen van de politiek afgelopen jaren en nu..

Ik zal enkele voorbeelden benoemen; Het uitsterven van diersoorten, plagen van dieren als Ratten, muggen, eikenprocessierupsen, kevers enz. door een gebrek aan natuurlijke vijanden. Ziektes (die op mensen kunnen overspringen) die door intensieve (dieronvriendelijke) veeteelt makkelijk door ons land verspreiden. Hoe vaak worden wel niet pluimveebedrijven geruimd?

Een Mestoverschot?! Ja we hebben een groot mestoverschot in Nederland. Intensieve veeteelt geeft heel veel mest. Mest wordt vaak over het land verspreid door sproeien of injecteren van de bodem. Een direct gevolg hiervan is dat er veel nutriënten de bodem in gaan. Een zure bodem ontstaat en grondwater en oppervlaktewater gaat teveel nutriënten bevatten. De gevolgen hiervan zijn niet mals. Blauwalgen ontstaan en niet overal kan meer veilig gezwommen worden. Ook verdwijnen steeds meer planten die van een schrale bodem houden uit de buitenruimte waardoor de biodiversiteit verstoord raakt. Het verdwijnen van plantensoorten zorgt weer voor het verdwijnen van diersoorten. De kaderrichtlijn water (KRW) is in 2000 van kracht gegaan omdat het met de waterkwaliteit van ons oppervlaktewater op de meeste plekken in Nederland slecht is. In deze wet is vastgesteld dat in 2027 onze wateren aan bepaalde betere waarden moeten voldoen. Schonere wateren zorgen er ook voor dat dit water makkelijker te filteren is naar drinkwater. En een tekort aan drinkwater hebben we in diverse gebieden soms al, of al bijna.

Wat uit vele onderzoeken reeds is aangetoond is dat welzijn wordt bevorderd door de aanwezigheid van groen in de leefomgeving. De schaduw van bomen is zeer belangrijk tegen uitdroging, maar ook waterbuffer en afvoer. Het is eigenlijke een circulaire kring die je niet kwijt wil raken. Periodes van hitte zijn veel draaglijker met genoeg groen in de omgeving. Het aandeel mensen in Nederland met mentale problemen is ook aanzienlijk. De aanwezigheid van groen moet daarom ook zeker bevordert worden! Natuur inclusief bouwen, groene dijken en sinusbeheer zijn goede ontwikkelingen die gelukkig steeds meer toegepast worden.

Groene dijken met een diversiteit aan planten zorgen ervoor dat deze dijken minder snel uitdrogen waardoor een dijkdoorbraak mogelijk voorkomen kan worden!

Het waterpeil dat door de waterschappen wordt beheert heeft invloed op onze bodem en huizen. Een laag waterpeil zorgt voor rottende houten palen onder huizen, natuur die uitdroogt en een dalende bodem omdat veen gaat krimpen. Door die bodemdaling liggen we steeds lager onder NAP. De meeste dijken en onze prachtige Deltawerken zijn trouwens gemaakt voor een zeespiegelstijging van 40cm. De inschatting is dat het zeewater deze eeuw bij ons 40 tot 100cm zal stijgen. Een overstroming is dan ook niet gek als we niet meer aan de slag gaan met sterkere/hogere en veilige dijken. Er zijn al jaren partijen die aankaarten dat het huizen bouwen dicht langs rivieren, de zee en uiterwaarden niet zo’n goed idee is. Een watersnoodramp met vele doden tot gevolg zoals in 1953 is dan ook zeker niet uit te sluiten!

 

Langetermijn visie

Helaas ontbreekt de lange termijn visie in de huidige politiek. Vele oplossingen worden vooruit geschoven en problemen niet kleiner. Vele crisissen zoals het betaalbare huizentekort, PFAS-problematiek, stikstofproblemen, vuile lucht en de vele boetes (door rechtszaken van bijvoorbeeld Milieudefensie/Urgenda e.d.) die Nederland zal gaan oplopen door het niet naleven van wetten hadden als naar deskundigen was geluisterd niet zo groot geworden! De AWP heeft deskundigen binnen de partij en dossierkennis en wil vaart maken en doorpakken. De AWP is sinds 2007 aanwezig in de waterschappen en hoopt vanaf 15 maart ook 7 provincies te gaan vertegenwoordigen. Stem 15 maart AWP voor water, klimaat, en natuur!

 

 

Pin It on Pinterest

Share This